2012. március 13., kedd

A REIKI-ről néhány szóban

Én a R.A.I.-nál kaptam meg Reiki I-es és II-es beavatásomat. Számomra a Reiki elindulás volt spirituális utamon.

Sok jót kaptam már ettől a módszertől, lélekben sokat fejlődtem általa. Nem csak egy "kézrátétes gyógymód", sokkal inkább fejlődési lehetőség az emberi lélek számára.

A mai napig sok tévhit, hiedelem kering a köztudatban ezzel a nagyszerű energetikai módszerrel kapcsolatban. Itt osztok meg Veletek erről egy összefoglaló írást, ami bár 1994-ben jelent meg a Christall című hírlevélben, mégis ma is aktuálisak a benne foglaltak.


 Reiki a Krisztus – korszakban

A mítoszok és félreértések vége

Sok szó esik napjainkban az univerzális és isteni energiákról, így a REIKI-ről és az AROLO-ról is, mint gyógyítási rendszerekről.

Emellett gyakran figyelmen kívül marad, hogy e rendszerek egy állandó fejlődési terv részei, amelyek az
emberiség számára folytonosan új távlatokat és lehetőségeket nyújtanak. A Reiki oldaláról mindez azt jelenti,
hogy az ma a megvilágosodás folyamatában tudatosabb és érthetőbb gyakorlattá válhat, mint a Krisztus-korszak előtti időkben.

Évezredek óta háborúk dúlnak földünkön, állandó változásokat okozva. Az emberiség az utóbbi évszázadokban a háborúk és természeti csapások növekedését tapasztalhatta. Ehhez az elmúlt évtizedekben olyan, az ember által okozott katasztrófák járultak, mint a környezetszennyezés, és a föld még érintetlen területein folyó erdőirtások,
és a gigantikus méretû rablóépítkezések. Ennek ellenére az isteni szeretetenergia őstörvénye napjainkban éppen
úgy érvényes: a harmónia, a káoszból való spirituális felemelkedés, az újra Egy-gyé válás Istennel, az egységhez
való visszatérés törvénye ez.

A Vízöntő korszak idejéig a beavatottak a megjövendölt, negatív emberi energiák hatalmas növekedését figyelhették meg. Ezek az energiák részei a polaritásokhoz kötött emberi tudatnak. Annak ellenére, hogy
ezrek alkalmazzák a Reikit és az AROLO- t, önmagában ez nem képes tovább oldani az emberi energiák alkotta blokádokat és a mind gyorsabbá váló energiahatványozódás akadályozza az emberiség spirituális fejlődését.

Lassan két éve már, hogy a Krisztus-korszakba léptünk, s ezzel együtt az egész teremtés egy magasabb rezgésszintre emelkedett. A Reikin keresztül az egyén és az egész emberiség spirituális fejlődése Istennel való
közvetlen összeköttetésként tapasztalható meg. A Reiki a Krisztus-korszak embere számára ismét eredeti formájában nyilvánul meg, ahogyan azt Dr. Mikao Usui a Reiki újra megtalálója megtapasztalta, és tanította.
Az isteni energiákat, amelyek az élet és a létezés feltételei, az jellemzi, hogy mind finomabb rezgéstartományokba emelkednek, és az alacsony rezgésű energiákat magukkal vonzzák, mintegy felrezgetik, mondhatjuk úgy, megemelik. E törvényszerûség révén válik lehetővé a visszakapcsolódás Istenhez.

Az emberi energiák képezik az összeköttetést minden anyagi megnyilvánulással és van egy további természeti törvényszerűségük:

a gondolkodáson és cselekvésen keresztül alacsonyabb rezgésekkel olyan blokádokat teremtenek, amelyek minket a Káoszba húznak vissza. Persze semmi esetre sem értelmetlenül, hiszen a Káoszból tudunk spirituálisan
megérve egy magasabb fejlettségi szintet elérni. Az emberi rezgések nagymérvű növekedése aránytalanságot
okozott az Isteni és az emberi energiák között, az emberi energiák túlzott áradását eredményezve, amely így a fennálló energetikai blokádok tartósságához vezetett. Ezek után az Isteni energiák már nem képesek a nagymértékben felgyülemlett emberi energiákat felrezgetni.

Az eredmény:

fájdalom, szenvedés és betegség.

Ami az egyes emberekre vonatkozik, érvényes az egész emberiségre is. Az emberi energiák többlete az egyoldalú, én központú gondolkodáson keresztül egy teljesen diszharmonikus kultúrát teremtett.
Az emberi gondolkodás évszázadok óta egy alacsony, destruktív rezgéssel burkolja földünket, amely változatos módon és mindig rombolóan hat, önmagát mind gyorsabban, egyre alacsonyabb hatványra csökkenti, s így akadályozza az Isteni energiákhoz való kapcsolódást. Ezzel mi magunk zárjuk el önmagunk elől a fényhez, a teljességhez, Istenhez vezető utunkat.

A Megnyilatkoztatás, mint Ősenergia, az ideális, tökéletes és mélyreható lehetőség az emberi lét számára a minden szinten Isteni energiaként való megnyilatkozás, ahol is az emberi lélek nem a kozmikus törvényekbe zárt.

Dr. Mikao Usui a 19. század végén az emberiség rendelkezésére bocsátotta a Reikit, mint Univerzális
Életenergiát, amivel az ember eredeti isteni állapotát, a szentté válást, spirituális fejlődését viheti véghez. Kezdetben ez az Isteni Univerzális Energia a használat egyszerűségével nyilvánult meg minden kereső ember számára, mindenhol és minden időben. Eredetileg csak a nagymester rendelkezett a tanárok beavatásának
jogával, mivel egyedül neki volt meg a szükséges magas rezgési szintje a közvetítéshez. Azután tanárok is elkezdtek másokat Reiki tanárrá avatni. Egyre kevesebb tanár volt tisztában a Reiki eredeti tradíciójával, s tanulóiknak, így adták tovább a tudást. Természetessé vált, hogy már nem csak a nagymester avatott tanárokat, hanem a tanárok is avattak újabb tanárokat. Emellett teljesen figyelmen kívül maradt az a tény, hogy egy tanár soha nem volt képes saját rezgési szintjét maradéktalanul a leendő tanárnak átadni, s így minden alkalommal
rezgéshiány alakult ki, ugyanakkor minden esetben veszteség is érte a tradicionális művet. Amikor az egyetlen
cél, az hogy ez az isteni szeretet-életenergia az ember rendelkezésére álljon, feledésbe merül, akkor egy vákuum keletkezik, amely az egoizmus és hatalomvágy formáival telítődhet.
Ennek következtében egyre több ember mind kevesebbet tudott a Reikiről és hatásáról. Ez a szeretettel teli Isteni energia a misztikus tudatlanság köpenyébe burkolózott.
A Reiki titokzatos és rejtélyes kezelési móddá vált, így a Reiki beavatottak úgy mutatkozhattak a többi ember előtt, mint a gyógyítás egyedüli kiválasztottjai. Az egyes Reiki-szervezeteken belül különböző véleményeket találunk a Reiki tanítás jogosságáról. Ezek a nézetkülönbségek odáig vezettek, hogy sokan ezt az Isteni energiát önmaguk számára fenntartottnak nyilvánították. Az évek során kiderült a titokzatos szertartásokról, hogy nem csak az Isteni energia megnyilatkozásának értelme, de használatának módja is feledésbe merült. Olyan esetekkel találkoztunk, és sajnos még mindig találkozunk, hogy a Reikiben használatos energetikai szimbólumok csak rövid ideig láthatóak és gyakorolhatóak a Reiki tanfolyamokon. Gyakorlás után a szimbólumokat tartalmazó papírokat elégetik, s innentől kezdve csak emlékezetből idézhetőek fel. Ennek eredményeként
az eredeti szimbólumok sokszámú, egymásra hasonlító képekké váltak, amelyek így már csak korlátozott hatással rendelkeznek. Az egyének önzéséből kibontakozott a gyógyenergiák hatásának egy alapjaiban más értelmezése hódított teret. Olyan elképzelések születtek, amelyek szerint Reiki energiával akár beszorult
fiókok is kinyithatóak, rossz telefonvonalakat meg lehet javítani, vagy az autók számára parkolóhely található. Az, hogy az első, második vagy a mesterfokba történő beavatáskor nem csak a spirituális energiák, hanem ezzel egy időben az emberi energiák duális energetikai testben való megemelkedése is megtörténik, a Reiki tanulók számára, mindmáig titokban maradt. Természetesen képesek vagyunk a koncentrált emberi energiákkal fiókokat nyitni, ezzel a kinetikus energiával lehetséges akár fehér vagy fekete mágiát is mûvelni, de a Reikinek, mint Isteni Intelligens Energiának, ehhez semmi köze. Az Isteni Energiák tartósan és olyan mértékben állnak rendelkezésünkre, hogy az emberiség egésze elérhessen egy magasabb spirituális fejlettséget és rezgési szintet.

1992.12.24. -én léptünk a Krisztus - korszakba. E dátumot nem csak jósok és látnokok ismerhetik, hanem a numerológia segítségével matematikailag is igazolható, kiszámítható. Egy olyan összeköttetés jött létre, amelyen keresztül az Isteni irányító energiák a Föld egészét magasabb rezgéstartománnyal burkolják, így erősítve a szeretet hatását a túl sok romboló hatású emberi energia megváltoztatásához.
Így válik érthetővé az is, hogy a R.A.I. Reiki és AROLO nagymestere F.E. Eckard Strohm, Dr. Mikao Usui szelleme által Reiki nagymesteri beavatást kapott, s a kettejük között megpecsételődött kapcsolat révén Dr. Usui
minden beavatásnál jelen van, és a tanári beavatásnál gondoskodik a szükséges energiakiegyenlítésről.
E kapcsolat hasznára van természetesen a földkerekség minden egyes Reiki tanárának, hiszen az Univerzális Életenergia és Dr. Usui számára nem léteznek különböző Reiki szervezetek, csak a Reiki egysége. Fontos
csak az, hogy az ős-egy Reiki az egész emberiség optimális fejlődését elősegítse és meggyorsítsa. A gyógyítás e
fejlődési út lehetősége. Ehhez kötődik az a feladat, hogy a Reikit a Krisztus-korszakban ismét eredeti jelentése szerint tanítsuk, vagyis: a minket irányító isteni szeretet-életenergia a gyógyításon – gyógyuláson keresztül az isteni állapothoz, az EGÉSZ-séghez, spirituális fejlettséghez vezessen, és egyszerűségénél fogva, minden ember rendelkezésére álljon.

Mindez azt is jelenti, hogy a misztikum és titokzatosság fátyla a porba hullott. A szimbólumokat mindenkinek, és nem csak a tanároknak, eredeti formájukban, jelentésükben és energetikai erejükkel együtt be kell mutatni és írásban továbbadni. Vissza kell térnünk a mindenséggel való egységhez, vissza az őseredethez, vissza az alázatossághoz e szeretet teli isteni energiákkal. Igazodnunk kell az elkezdődött Krisztus-korszak valóságához és hatásához, hiszen mindannyiunk célja a végső teljesség és a visszatérés eredetünkhöz,
ISTENHEZ!

forrás: www.rai.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése